ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Jêsus và Đavít
có mối quan hệ như thế nào?
Lời tiên tri 37 năm được giấu kín

15248 읽음

Một số nhân vật trong Kinh Thánh đóng vai trò lời tiên tri để làm chứng về Đấng Cứu Chúa. Đavít là một trong số đó. Đavít và Đức Chúa Jêsus Christ – Đấng đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại được đặt để trong mối quan hệ lời tiên tri và sự ứng nghiệm lời tiên tri.

Nếu hiểu biết yếu tố tiên tri trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Jêsus và Đavít thì cũng có thể nhìn biết được Đấng Christ Tái Lâm xuất hiện vào những ngày sau rốt là ai. Thông qua sự mầu nhiệm ẩn chứa trong cuộc đời của Đavít, hãy cùng tìm hiểu về Đấng Christ Tái Lâm – “vua Đavít phần linh hồn”, là Đấng mà nhất định chúng ta phải tìm kiếm và gặp gỡ vào thời đại này.

Hãy tìm kiếm Đavít vào những ngày sau rốt

Đấng tiên tri Ôsê đã tiên tri rằng người dân của Đức Chúa Trời phải tìm kiếm Đavít vào những ngày sau rốt thì mới nhận được ơn của Đức Chúa Trời, tức là nhận được sự cứu rỗi.

“Nhưng, rồi đó, con cái Ysơraên sẽ trở lại tìm kiếm Giêhôva Ðức Chúa Trời mình, và Ðavít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Ðức Giêhôva, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.” Ôsê 3:5

Không quá lời khi nói rằng sự cứu rỗi vào thời đại cuối cùng phụ thuộc vào việc có gặp được Đavít hay không. “Đavít” mà chúng ta nhất định phải tìm kiếm vào những ngày sau rốt để được cứu rỗi là ai? Ấy không phải là nhân vật Đavít trong lịch sử – là vị vua thứ hai của nước Ysơraên, mà là Ðavít tiên tri sẽ xuất hiện trong tương lai.

Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là Đavít tiên tri

Đấng tiên tri Êsai đã chép rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng sanh như “một con trẻ, một con trai” và Ngài sẽ ngự trên “ngôi của Đavít (ngôi vua)”.

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta… là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Ðavít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững…” Êsai 9:5-6

Đavít trong lời tiên tri Kinh Thánh là chỉ về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, chính là Đấng Christ. 2000 năm trước, Đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri này chính là Đức Chúa Jêsus. Cho nên, thiên sứ hiện ra với Mari đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng đến trái đất này theo lời tiên tri về vua Đavít.

“Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus… và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ðavít là tổ phụ Ngài.”Luca 1:31-32

Đavít và Đức Chúa Jêsus có mối quan hệ là lời tiên tri và sự ứng nghiệm

Sở dĩ Đức Chúa Jêsus được biểu tượng bởi vua Đavít trong Kinh Thánh là để cho biết về công việc mà Đức Chúa Jêsus sẽ hoàn thành thông qua công việc mà Đavít đã làm. Đavít và Đức Chúa Jêsus được đặt trong mối quan hệ lời tiên tri và sự ứng nghiệm. Hãy cùng dò xem một cách trọng tâm về “ngôi của Đavít” mà Đức Chúa Jêsus ngồi lên.

“Khi Ðavít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm.” II Samuên 5:4

Đavít vào thời đại Cựu Ước được xức dầu và lên làm vua lúc 30 tuổi, và cai trị trong vòng 40 năm. Đức Chúa Jêsus là Đavít tiên tri cũng đã chịu phép Báptêm và bắt đầu công việc Tin Lành vào lúc 30 tuổi.

“Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báptêm, Ðức Chúa Jêsus cũng chịu phép báptêm… Khi Ðức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi.” Luca 3:21-23

Đức Chúa Jêsus đã có thể bắt đầu công việc Tin Lành vào lúc 20 tuổi hoặc 40 tuổi hay vào bất cứ lúc nào. Lý do Ngài đã bắt đầu công việc lúc 30 tuổi là để ứng nghiệm lời tiên tri về ngôi Đavít.

37 năm còn lại của “ngôi Đavít” & sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus là điều tất yếu

Đức Chúa Jêsus phải truyền bá Tin Lành trong suốt 40 năm – là thời gian tại vị của Đavít để làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri về vua Đavít. Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus đã rao truyền Tin Lành chỉ trong 3 năm mà thôi (Luca 13:6-7). Thế thì 37 năm còn lại sẽ ra sao? Hết thảy lời tiên tri trong Kinh Thánh đều được ứng nghiệm một cách chính xác (Mathiơ 5:18, 24:35). Để hoàn thành lời tiên tri còn lại về ngôi Đavít, sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus là điều tất yếu. Do đó, Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus – là vua Đavít phần linh hồn sẽ đến trái đất này lần nữa.

“Cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hêbơrơ 9:28

Theo lời tiên tri này, Đấng Christ Tái Lâm phải rao truyền Tin Lành trong vòng 37 năm còn lại của ngôi Đavít, là điều mà Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đã chưa hoàn thành. Hơn nữa, được chép rằng mục đích Ngài đến lần thứ hai là để “ban sự cứu rỗi”. Điều này nghĩa là nếu Đức Chúa Jêsus – là vua Đavít phần linh hồn không tái lâm thì không một ai nhận được sự cứu rỗi. Vì thế, đấng tiên tri Ôsê đã tiên tri rằng những người tìm kiếm và kính sợ Đavít vào những ngày sau rốt sẽ được nhận ơn của Đức Chúa Trời.

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm ngồi trên ngôi Đavít đã đến trong xác thịt. Cũng vậy, Đức Chúa Jêsus Tái Lâm – Đấng sẽ hoàn thành lời tiên tri còn lại về ngôi của Đavít, đương nhiên cũng phải đến trong xác thịt. Vì thế, đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng sanh như “một con trẻ”, tức là Ngài đến trong xác thịt mà ngồi trên ngôi Đavít.

Dấu chứng của Đavít tiên tri, Lễ Vượt Qua giao ước mới

Để nhận được sự cứu rỗi vào thời đại cuối cùng, chúng ta nhất định phải tiếp nhận Đấng Christ tái lâm trong xác thịt, là Đavít tiên tri. Tuy nhiên, trong vô số người trên thế giới, làm thế nào chúng ta có thể nhận biết Đấng Christ đến trong xác thịt đây? Kinh Thánh ghi chép rằng càng vào lúc cuối cùng thì càng có nhiều christ giả xuất hiện (Mathiơ 24:24). Vì thế, Kinh Thánh cho biết rằng có dấu chứng chắc chắn về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm – Đấng đến với tư cách vua Đavít.

“Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta; thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Ðavít.” Êsai 55:3

Đức Chúa Trời sẽ lập một giao ước đời đời để ban sự cứu rỗi cho nhân loại, mà ấy là “sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đavít”. Vì thế, giao ước đời đời chính là dấu chứng của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm – là Đavít tiên tri.

“Ðức Chúa Trời bình an, là Ðấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Ðấng chăn chiên lớn là Ðức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết.” Hêbơrơ 13:20

Vì được chép là “huyết” giao ước đời đời, cho nên trong giao ước đời đời nhất định phải có huyết của Đức Chúa Jêsus ban cho sự sống. Nói cách khác, giao ước được lập bởi huyết của Đức Chúa Jêsus chính là giao ước đời đời. Trong Kinh Thánh, giao ước được lập bởi huyết của Ðức Chúa Jêsus duy chỉ là giao ước mới.

“Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… mà phán rằng: Chén nầy (rượu nho Lễ Vượt Qua) là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Luca 22:15-20

Đức Chúa Jêsus phán rằng rượu nho Lễ Vượt Qua là “giao ước mới trong huyết Ta”. Lễ Vượt Qua giao ước mới là trọng tâm của giao ước đời đời được lập bởi huyết của Đức Chúa Jêsus. Các thánh đồ có thể nhận được sự sống đời đời bởi việc ăn bánh và uống rượu nho của Lễ Vượt Qua tượng trưng cho thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus (Giăng 6:54). Lễ Vượt Qua giao ước mới – lẽ thật của sự cứu rỗi là dấu chứng chắc chắn của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm – Đấng đến với tư cách là Đavít.

Vua Đavít mà chúng ta phải tìm kiếm vào những ngày sau rốt là Đấng Christ An Xang Hồng

Lễ Vượt Qua giao ước mới được lập bởi Đức Chúa Jêsus đã không được ai gìn giữ trong suốt khoảng 1600 năm sau khi đã bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea vào năm 325 SCN. Thế nhưng, vào thời đại này, có một Đấng đã khôi phục và dạy dỗ về Lễ Vượt Qua. Chính là Đấng An Xang Hồng. Đấng An Xang Hồng dạy dỗ rằng phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới thì mới có được sự sống đời đời. Ngài đã đem đến “giao ước đời đời” mà duy chỉ Đavít mới có thể đem đến.

Đấng An Xang Hồng đã làm ứng nghiệm chính xác kể cả lời tiên tri còn lại về ngôi vua Đavít. Đấng An Xang Hồng đã giáng sinh vào năm 1918, và chịu phép Báptêm vào năm 1948 lúc 30 tuổi theo lời tiên tri về cây vả. Ngài bắt đầu công việc Tin Lành vào lúc 30 tuổi với tư cách là vua Đavít tiên tri. Ngài đã rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới là dấu chứng của Đavít trong suốt 37 năm và thăng thiên vào năm 1985.

Bốn năm trước khi thăng thiên, Ngài đã báo trước thông qua ngôn luận rằng Ngài sẽ qua đời theo lời tiên tri sau khi kết thúc công việc Tin Lành trong thời gian đã định là 37 năm.

Tôn giáo chưa được biết đến – Hội Thánh của Đức Chúa Trời

“Hội Thánh của Ðức Chúa Trời tin rằng Ðức Chúa Jêsus Tái Lâm xuất hiện vào thời đại này, và Ngài giáng sanh trong thể xác với mắt, mũi, miệng và tai. Hội Thánh giải thích về lý do Ðức Chúa Jêsus Tái Lâm phải đến trong xác thịt như sau “Vì giao ước mới mà Ðức Chúa Jêsus Sơ Lâm dựng nên, đã bị giẫm nát trong suốt thời đại tối tăm tôn giáo, nên đích thân Chúa phải đến lần nữa để khôi phục lại lẽ thật sự sống, tức là giao ước mới, và tìm kiếm người dân của Ngài.” Hội Thánh còn nói thêm rằng Ðức Chúa Jêsus Tái Lâm phải đến thế gian này trong bí mật, và qua đời sau khi rao truyền Tin Lành trong 37 năm. Lý do Ngài phải rao truyền Tin Lành trong 37 năm là vì ngôi của Ðavít là 40 năm, nhưng Ðức Chúa Jêsus Sơ Lâm đã hy sinh trên thập tự giá sau khi truyền đạo chỉ trong ba năm, nên Ðức Chúa Jêsus Tái Lâm phải rao truyền Tin Lành trong 37 năm để làm cho trọn 40 năm. Và Hội Thánh tin rằng được cứu rỗi bởi giữ Lễ Vượt Qua. Và coi trọng giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus nói đến tại bữa tiệc Lễ Vượt Qua.” “Tuần san tôn giáo”, 18/3/1981

Đấng An Xang Hồng “Tuần san tôn giáo”, 18/3/1981 - Hội Thánh còn nói thêm rằng Ðức Chúa Jêsus Tái Lâm phải đến thế gian này trong bí mật, và qua đời sau khi rao truyền Tin Lành trong 37 năm

Nếu là người bình thường thì không thể biết trước khi nào mình sanh ra và khi nào mình qua đời. Tuy nhiên, khi đến, Ðấng An Xang Hồng đã đến theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, và kể cả khi thăng thiên sau khi làm trọn 37 năm ngôi Ðavít, Ðấng An Xang Hồng cũng đã cho biết về sự ấy trước 4 năm, và làm ứng nghiệm y nguyên theo lời ấy.

Trải qua thời gian lâu dài, có vô số các nhà thần học và các lãnh đạo tôn giáo xuất hiện nhưng không có một ai dạy dỗ rằng phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới. Bởi vì họ không phải là Đavít tiên tri. Theo lời phán rằng giao ước đời đời là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đavít, ngoài Đức Chúa Trời đến trong xác thịt thì không ai có thể đem đến được. Đấng An Xang Hồng đã khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới, Ngài chính là vua Đavít mà nhân loại phải tìm kiếm và kính sợ để được cứu rỗi vào những ngày sau rốt, và là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến theo mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기