ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Ý nghĩa thật của cây sự sống trong Kinh Thánh | Sự sống đời đời và Đấng Christ

7631 읽음

Dù loài người mong ước được sống lâu dài, nhưng rồi nhất định sẽ chết vào một lúc nào đó. Loài người được mệnh danh là chúa tể muôn loài, nhưng cớ sao lại trở nên tồn tại đáng thương không thể thoát khỏi nỗi thống khổ của sự chết? Nếu xem ghi chép Kinh Thánh thì thấy rằng lịch sử khiến cho loài người bị chết bắt nguồn từ vườn Êđen. Song, trong vườn Êđen không chỉ có lịch sử sự chết thôi đâu. Như có câu tục ngữ rằng ở đâu có vấn đề, ở đó có lời giải đáp, trong vườn Êđen cũng có mầu nhiệm của sự sống đời đời. Đó chính là trái của cây sự sống, tức là “trái sự sống” mà bấy lâu nay đã không được chú ý đến vì bị che khuất bởi trái thiện ác.

Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban sự sống đời đời mà vô số người hằng mong ước, bất kể địa vị cao thấp từ đông tây kim cổ (I Timôthê 6:15-16). Đấng An Xang Hồng đã đích thân đến trái đất này và tỏ ra sự mầu nhiệm của trái sự sống đã được giấu kín trong vườn Êđen để cứu rỗi nhân loại đang bị trói buộc trong xiềng xích của sự chết.

Mầu nhiệm được giấu kín từ buổi sáng thế: Trái sự sống (trái của cây sự sống)

“Đức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” Mathiơ 13:34-35

Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài dùng lời ví dụ để rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Sách ghi chép về lịch sử sáng tạo trong 66 sách Kinh Thánh chính là Sáng Thế Ký. Giữa các sự mầu nhiệm trong Sáng Thế Ký, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trái sự sống.

“Rồi, Giêhôva Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Sáng Thế Ký 2:16-17

Đức Chúa Trời cho phép Ađam và Êva được sống trong vườn Êđen, nhưng Ngài phán cấm lệnh rằng chớ ăn trái thiện ác. Thế nhưng, Ađam và Êva đã phạm tội ăn trái thiện ác vì bị con rắn cám dỗ, kết quả là nhân loại đều bị dẫn đến sự chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng đã đặt trong vườn Êđen một phương pháp để loài người – là kẻ vốn phải chịu chết vì tội lỗi có thể lại được sống đời đời.

“Giêhôva Ðức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng… Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Êđen các thần chêrubim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”Sáng Thế Ký 3:22-24

Dù Ađam và Êva đã ăn trái thiện ác và phải chịu sự chết, nhưng chỉ cần được ăn trái của cây sự sống, tức là trái sự sống thì có thể sống đời đời. Song, Đức Chúa Trời đã sai các thần chêrubim với gươm lưỡi chói lòa canh giữ con đường đi đến cây sự sống, khiến cho các tội nhân không thể ăn được trái sự sống. Không với sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì không có bất cứ người nào được phép ăn trái sự sống.

Lễ Vượt Qua – thực thể của trái sự sống

Lịch sử trong vườn Êđen diễn ra như thế là mô hình cho thấy về lịch sử rằng nhân loại vốn dĩ là thiên sứ trước khi sanh ra trên đất này, nhưng vì phạm tội nên đã bị đuổi ra khỏi Nước Thiên Đàng (Hêbơrơ 8:5, Êxêchiên 28:11-16, Khải Huyền 12:9). Dù là tội nhân đã ăn trái thiện ác và phải chịu sự chết nhưng chỉ cần được ăn trái của cây sự sống trong vườn Êđen thì có thể sống trở lại, lời này có nghĩa là dù là các linh hồn đã phạm tội ở trên trời và phải chịu sự chết nhưng nếu được ăn trái sự sống thì sẽ được sự sống đời đời. Phương pháp để ăn trái sự sống này là gì? Hãy cùng tìm hiểu sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus – Đấng rao bảo sự mầu nhiệm của trái sự sống đã được giấu kín từ khi sáng thế.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời…” Giăng 6:53-54

Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu ai không ăn thịt cùng không uống huyết Ngài thì trong người đó chẳng có sự sống, còn ai ăn thịt và uống huyết Ngài thì được sự sống đời đời. Nghĩa là, thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus là thực thể của trái sự sống mà hễ ăn vào thì được sống đời đời. Đức Chúa Jêsus đã cho biết làm thế nào để có thể ăn thịt và uống huyết Ngài.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu?… Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.” Mathiơ 26:17-19

“Khi đương ăn (Lễ Vượt Qua), Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:26-28

Đức Chúa Jêsus đã sai các môn đồ dọn Lễ Vượt Qua và cùng giữ với họ. Ngài phán rằng bánh của Lễ Vượt Qua là “thân thể Ta”, tức là thịt của Đức Chúa Jêsus, và rượu nho của Lễ Vượt Qua là “huyết Ta”, nghĩa là huyết của Đức Chúa Jêsus. Lễ Vượt Qua là nghi thức ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus, là trái sự sống. Nói cách khác, phương pháp để nhân loại thoát khỏi nỗi thống khổ sự chết và đạt đến sự sống đời đời chính là Lễ Vượt Qua. Vì vậy, để có được sự sống đời đời thì nhất định phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Đấng Christ đem đến trái sự sống

Đức Chúa Trời là Đấng ngăn chặn con đường đến cây sự sống bởi các thần chêrubim với gươm lưỡi chói lòa trong vườn Êđen. Đấng có thể cho phép chúng ta lại được ăn trái sự sống duy chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi.

“Còn ta đã đến, hầu cho chiên (thánh đồ) được sự sống, và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10

Đức Chúa Jêsus – là bổn thể của Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã đến để ban sự sống cho chiên, tức là các thánh đồ. Ngài đã có thể sai các đấng tiên tri hoặc thiên sứ trên trời đến, nhưng tại sao Đức Chúa Trời đã không sai họ đến mà Ngài lại trực tiếp đến trái đất này? Bởi vì duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể mở ra con đường đến cây sự sống.

Lẽ thật trái sự sống mà đích thân Đức Chúa Trời đã đem đến thể ấy chính là Lễ Vượt Qua giao ước mới. Tuy nhiên, kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời đã xóa bỏ lẽ thật Lễ Vượt Quatại Công đồng Nicaea vào năm 325 SCN. Nếu không có Lễ Vượt Qua – lẽ thật của trái sự sống thì không ai có thể trông mong vào sự cứu rỗi. Vì thế, đã được tiên tri rằng Đấng Christ sẽ đến trái đất này lần thứ hai để cứu rỗi người dân của Ngài vào thời đại cuối cùng. Vì duy chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có thể mở ra con đường đến cây sự sống đã bị ngăn chặn, nên đích thân Đức Chúa Trời lại hiện ra lần thứ hai giống như thời Sơ Lâm.

“Cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hêbơrơ 9:28

Mục đích Đức Chúa Trời đến lần thứ hai là để ban sự cứu rỗi. Để cứu rỗi nhân loại không tránh khỏi sự chết thì cần có trái sự sống trong vườn Êđen, mà phương pháp ăn trái sự sống ấy chính là Lễ Vượt Qua. Vì vậy, khi đến lần thứ hai, Ngài nhất định phải đem đến Lễ Vượt Qua. Nói cách khác, Đấng khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới và ban sự cứu rỗi cho chúng ta chính là Đấng Christ Tái Lâm.

Ngày này, Đấng đem đến lẽ thật Lễ Vượt Qua quý báu như thế chính là Đấng An Xang Hồng. Dù có vô số các học giả Kinh Thánh và các nhà lãnh đạo tôn giáo trong suốt khoảng 1600 năm từ sau khi Lễ Vượt Qua bị xóa bỏ, nhưng không có bất cứ ai khôi phục được Lễ Vượt Qua. Bởi vì họ không phải là Đức Chúa Trời. Song, Đấng An Xang Hồng đã tìm lại và cho chúng ta giữ gìn Lễ Vượt Qua giao ước mới. Đấng An Xang Hồng đã bày tỏ thật thể của trái sự sống, là sự mầu nhiệm đã giấu kín từ sáng thế và ban cho loài người sự sống đời đời, chính Ngài là Đấng Christ đã tái lâm vào thời đại này theo hết thảy lời tiên tri trong Kinh Thánh và là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기