ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh chính thống do Đức Chúa Jêsus lập ra và các sứ đồ đã đi có tên là
“Hội Thánh của Đức Chúa Trời” và là nơi giữ gìn lẽ thật giao ước mới.
Vào thời đại này, Đấng An Xang Hồng – Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đã lập lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh sơ khai

Hội Thánh sơ khai đã gìn giữ lẽ thật giao ước mới như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua được lập nên bởi Đức Chúa Jêsus. Ngày nay, Hội Thánh khôi phục lại tín ngưỡng thuần túy của Hội Thánh sơ khai duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Xem thêm

Thời kỳ tối tăm tôn giáo

Cơ Đốc giáo vốn bị bắt bớ bởi đế quốc La Mã, đã bước vào thời kỳ bước ngoặt bởi việc công nhận Cơ Đốc giáo của Constantine vào năm 313. Nhận được sự ủng hộ của tầng lớp cầm quyền và bị thế tục hóa, Hội Thánh đã tiếp nhận giáo lý của ngoại đạo. Thế rồi, lẽ thật giao ước mới mà Hội Thánh sơ khai gìn giữ đã dần bị biến mất.

Xem thêm

Cải cách tôn giáo cuối cùng

Đấng An Xang Hồng – Đấng Christ Tái Lâm đã hoàn thành cải cách tôn giáo trọn vẹn. Ngài đã khôi phục toàn bộ lẽ thật giao ước mới từng bị biến mất trong dòng chảy thăng trầm của lịch sử Hội Thánh, và lập lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời – là Hội Thánh chính thống duy nhất.

Xem thêm