ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Sự dạy dỗ

Trong sự dạy dỗ của Đấng An Xang Hồng có những nội dung về Đức Chúa Trời Mẹ,
ngày Sabat và Lễ Vượt Qua của giao ước mới, 3 kỳ 7 lễ trọng thể, vấn đề linh hồn v.v…
Ngài đã khôi phục trọn vẹn lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra vào 2000 năm trước.

Vấn đề linh hồn

Vấn đề liên quan đến linh hồn con người là một chuyên đề thần học đáng dấy lên cuộc thảo luận trên toàn thế giới. Ngoài Cơ Đốc giáo cũng có nhiều tôn giáo nghiên cứu về vấn đề linh hồn và giải nghĩa theo cách khác nhau, tuy nhiên chưa từng nghe có luận văn hoặc bài thuyết giảng nào có hệ thống chính xác mà không có sự mâu thuẫn hoặc đáng tin cậy mà không có sự nghi ngờ.

Xem thêm

Đức Chúa Trời Mẹ

Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng đã dạy dỗ rất cụ thể về lẽ thật của sự cứu rỗi được chứa đựng trong Kinh Thánh, và cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ là cốt lõi của mọi lẽ thật ấy. Hãy cùng dò xem sự làm chứng của Đấng An Xang Hồng về Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng Cứu Chúa của thời đại này mà đã được tiên tri từ khi sáng thế.

Xem thêm

Giao ước mới

Theo lời tiên tri Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ lập một giao ước mới, Đức Chúa Jêsus đã lập giao ước mới bởi Lễ Vượt Qua. Nhân loại được nhận lấy sự tha tội trọn vẹn và sự sống đời đời bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Xem thêm

Di sản vĩ đại

Đây là những sách mà Đấng An Xang Hồng đã ghi chép về lẽ thật của sự cứu rỗi. Trong đó có chứa đựng sự dạy dỗ chi tiết để bất cứ ai cũng có thể hiểu biết về lẽ thật của sự cứu rỗi đã bị đóng ấn trong Kinh Thánh và nhận được sự sống đời đời.

Xem thêm