ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Đấng Christ

Đức Chúa Trời đã phân chia công cuộc cứu chuộc 6000 năm thành ba thời đại.
Thông qua lịch sử mà Đức Chúa Trời trải bày ra vào thời đại Đức Cha,
thời đại Đức Con và thời đại Đức Thánh Linh,
chúng ta phải hiểu biết và tiếp nhận “Đấng Christ” một cách đúng đắn thì mới có thể được cứu rỗi.

Kinh Thánh và Đấng Christ

Kinh Thánh là sách chứa đựng lời của Đức Chúa Trời - Đấng Sáng Tạo. Đức Chúa Trời đã cho nhiều nhân vật ghi chép Kinh Thánh trong suốt quãng thời gian lâu dài khoảng 1600 năm, và đích thân Ngài bảo tồn những nội dung ấy. Bởi vì trong Kinh Thánh có chứa đựng mầu nhiệm của sự sống đời đời hầu cho nhân loại được cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chết, nhờ đó có thể đạt đến Nước Thiên Đàng (Giăng 5:39).

Trong số đó, sự mầu nhiệm lớn nhất chính là Đấng Christ - Đấng sẽ xuất hiện vì sự cứu rỗi của nhân loại (Côlôse 1:26-27, 2:2-3). Thông qua nhiều lời tiên tri đi trước thời đại, Kinh Thánh đang làm chứng về Đấng Cứu Chúa sẽ đến trái đất này. Duy chỉ thông qua Kinh Thánh, chúng ta mới có thể tiếp nhận Đấng Christ, là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.

Xem thêm

Đức Chúa Trời làm công việc bằng danh khác
nhau tùy theo mỗi thời đại vì sự cứu rỗi nhân loại.
Vì vậy, trong Kinh Thánh có xuất hiện danh của
Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.

Trước khi Đức Chúa Jêsus đến

Đức Cha - Giêhôva Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lập giao ước mới

Đức Cha - Giêhôva Đức Chúa Trời đã sáng tạo trời đất bằng lời phán của Ngài, và làm nên loài người, rồi Ngài cho họ được ở trong vườn Êđen. Sau khi loài người trở nên tồn tại không thể tránh khỏi sự chết vì tội không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho họ thấy từ đằng xa con đường có thể được sống đời đời trở lại bởi việc Ngài lập ra chế độ dâng tế lễ đổ huyết.

Sau đó, Giêhôva Đức Chúa Trời đã lựa chọn dân tộc Ysơraên và lập giao ước cũ với họ. Ngài ban phước lành cho duy chỉ người vâng phục giao ước, nhưng đây là lời tiên tri trước rằng trong tương lai những người coi trọng và giữ gìn giao ước của Đức Chúa Trời sẽ được cứu rỗi. Giêhôva Đức Chúa Trời đã tiên tri về việc Ngài sẽ lập giao ước mới trong tương lai, và phán rằng sẽ cho những người giữ giao ước mới làm dân sự của Ngài và ban sự cứu rỗi cho họ (Giêrêmi 31:31-32).

Xem thêm

Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm

Đức Con Jêsus tuyên bố giao ước mới

Cách đây 2000 năm trước, Giêhôva Đức Chúa Trời đã đến trong hình dáng loài người. Đấng ấy chính là Đức Con Jêsus. Đức Chúa Jêsus Christ đã sống theo y nguyên lời tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài đã truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng trong suốt 3 năm sau khi chịu phép Báptêm vào năm 30 tuổi theo lời tiên tri về ngôi vua Đavít. Sau đó, Ngài đã hy sinh trên thập tự giá với tư cách là Chiên Con gánh vác thay tội lỗi của nhân loại.

Lễ Vượt Qua được lập nên bởi huyết hy sinh quý báu của Ngài chính là trọng tâm của giao ước mới, là lẽ thật ban sự tha tội trọn vẹn và sự sống đời đời cho loài người. Giống như người dân Ysơraên thời đại Cựu Ước đã được giải phóng khỏi xứ Êdíptô nô lệ nhờ giữ Lễ Vượt Qua, các thánh đồ thời đại Tân Ước cũng sẽ được thoát khỏi tội lỗi và sự chết nhờ giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới, được bước vào con đường của sự cứu rỗi hướng đến Nước Thiên Đàng.

Xem thêm

Đức Chúa Jêsus Tái Lâm

Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng khôi phục giao ước mới

Sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, Hội Thánh bị thế tục hóa và lẽ thật giao ước mới bắt đầu bị biến đổi từng chút một. Hội Thánh đã từ bỏ lẽ thật của sự sống mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ và làm gương như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua mà chấp nhận giáo lý giả dối như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen v.v... Trong khi giao ước mới bị mất đi thì con đường của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã mở ra cũng biến mất không dấu vết.

Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus sẽ tái lâm để khôi phục lẽ thật giao ước mới và ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Nghĩa là trước khi đến ngày phán xét cuối cùng, Ngài sẽ đến đất này lần thứ hai và tìm lại mọi lẽ thật của Hội Thánh sơ khai. Theo lời tiên tri này của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt mà đến với danh mới của Đức Chúa Jêsus và khôi phục giao ước mới cho chúng ta. Đấng ấy chính là Đấng An Xang Hồng - Đức Chúa Trời Thánh Linh.

Xem thêm