ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Đấng  Christ  An  Xang  Hồng

Đấng An Xang Hồng là Đấng khôi phục lẽ thật của sự cứu rỗi mà Đức Chúa
Jêsus làm gương và các sứ đồ đã giữ gìn cách đây 2000 năm trước gồm
Lễ Vượt Qua giao ước mới. Kinh Thánh cho biết rằng Đấng phá vỡ giáo lý
phi Kinh Thánh mà vô số hội thánh ngày nay đang giữ gìn một cách vô thức,
và lập lại nền tảng đức tin đúng đắn đối với Đức Chúa Trời chính là Đấng
Christ Tái Lâm, là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Giới thiệu về Đấng An Xang Hồng

Vì sao Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ Tái Lâm?

Lời tiên tri trong Kinh Thánh về
Đức Chúa Jêsus Tái Lâm

Xem thêm

Sự dạy dỗ của Đấng An Xang Hồng

Di sản vĩ đại