ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

महान् विरासत

स्वर्गदूतको संसारबाट आएका पाहुनाहरू
प्रायः मानिसहरू मृत्युपछिको संसारप्रति चासो देखाउँछन् तर आफू यो पृथ्वीमा आउनुअघि कहाँ थिएँ होला भन्नेबारे त्यति सोच्दैनन् । आन साङ होङज्यूले यो पुस्तकमा यसबारे विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ ।
महान् विरासत
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
त्रिएक विषयको वर्णन
यो पुस्तकमा आन साङ होङज्यूले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा फरक-फरक नभएर एकै पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलद्वारा सिकाउनुभयो ।
परमेश्वरका शिक्षाहरू
परमेश्वरको रहस्य र जीवनको पानीको मूल
शरीरमा आउनुहुने परमेश्वर नै ‘परमेश्वरको रहस्य र जीवनको पानीको मूल’ हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले जानकारी दिएको छ ।
परमेश्वरका शिक्षाहरू
अन्तिम विपत्ति र परमेश्वरको छाप
बाइबलमा विपत्ति र इन्साफसम्बन्धी पनि अगमवाणी हुनुको साथै त्यो इन्साफबाट सन्तहरूलाई मुक्ति दिलाउने सत्यता पनि त्यसमा समावेश छ ।
परमेश्वरका शिक्षाहरू
असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल र सुसमाचार
अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले ‘असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फलचाहिँ नखानू’ भन्ने परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेकाले मानव-जातिमा मृत्युको इतिहास सुरु भएको हो भनेर बाइबलले गवाही दिएको छ ।
परमेश्वरका शिक्षाहरू
मोशाको व्यवस्था र ख्रीष्टको व्यवस्था
परमेश्वरले पुरानो करारको समयमा मोशाको व्यवस्था(पुरानो करार) स्थापना गर्नुभयो, र नयाँ करारको समयमा ख्रीष्टको व्यवस्था(नयाँ करार) स्थापना गर्नुभयो ।
महान् विरासत