ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

२,००० वर्षअघि येशूज्यू स्वयम्‌ले मानेर उदाहरण देखाउनुभएको र प्रेरितहरूले पनि
मानेका नयाँ करार निस्तार-चाड लगायत मुक्तिसम्बन्धी सबै सत्यताहरू आन साङ होङज्यूले
पुनर्स्थापन गरिदिनुभयो । वर्तमानका असंख्य मण्डलीहरूले हचुवामा पछ्याइरहेका
गैर-बाइबलीय सिद्धान्तहरूलाई उहाँले तोडिदिनुभएर विश्वासको सही जग निर्माण गरिदिनुभयो ।
बाइबलमा उहाँलाई दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट अर्थात् ‘हाम्रा परमेश्वर’ भनिएको छ ।
आन साङ होङज्यूको परिचय

आन साङ होङज्यू किन दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ ?

दोस्रो आगमनका येशूज्यूसम्बन्धी बाइबलीय अगमवाणीहरू

थप जानकारी

आन साङ होङज्यूको शिक्षा

महान् विरासत