ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Giải thích về Ba Vị Thánh Nhất Thể Đức Cha – Đức Con – Đức Thánh Linh

7657 읽음

Khái lược

Trong quyển sách này, Đấng An Xang Hồng đã truyền đạt lời dạy dỗ trong Kinh Thánh rằng Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh chỉ là một Đấng Đức Chúa Trời Cha chứ không phải là nhiều Đấng. Ngài đã làm chứng sự thật rằng Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo trời đất muôn vật và phân rẽ Biển Đỏ, Đức Chúa Jêsus – Đấng đổ huyết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người cùng Đức Thánh Linh – Đấng ban mọi ân tứ cho các thánh đồ chính là cùng một Đấng chứ không phải là các Đấng khác nhau.

Lời mở đầu

Ngày nay, mặc dù Cơ Đốc giáo được truyền bá rộng khắp toàn thế giới đều gọi danh Đức Chúa Jêsus nhưng trong họ lại không có nhiều người biết một cách chính xác rằng bản thể Ðức Chúa Jêsus là Ðấng nào. Vì mỗi hội thánh giải thích Kinh Thánh tùy theo giáo lý của mình nên họ bị dẫn đến tình trạng không nhận ra được về bản thể Ðức Chúa Jêsus Christ. Hoặc có hội thánh thì phân tách Đức Chúa Trời với Đức Chúa Jêsus là khác thể mà tưởng rằng Ðức Chúa Jêsus chẳng qua chỉ là một vật thọ tạo giống như loài người chúng ta, hoặc có hội thánh thì chủ trương rằng Ðức Chúa Jêsus là một trong các thiên sứ, hoặc có hội thánh thì nói rằng vì Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus có cùng ý muốn và mục đích nên là nhất thể nhưng lại chủ trương rằng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus là khác thể. Thậm chí, có hội thánh nói rằng Ðức Chúa Jêsus thất bại trong việc làm trọn vẹn ý muốn của Ðức Chúa Trời vì Ngài đã bị treo trên cây thập tự vào 1900 năm trước, hay có hội thánh dám nguyền rủa Ðức Chúa Jêsus mà nói rằng Ngài là tội nhân.

Vậy chỉ có một Kinh Thánh thôi mà tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa giải nghĩa của các hội thánh như vậy? Lý do ấy là vì mọi hội thánh nhìn và giải nghĩa Kinh Thánh, là các câu thánh thiêng liêng đã được chép bởi sự cảm động của Ðức Thánh Linh, bằng con mắt phần xác thịt đã bị ô uế bởi tội lỗi, nên không thể phân biệt đúng đắn mà nhìn xem được. Ðức Chúa Jêsus đã phán rằng “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy.” (Giăng 5:39).

Kinh Thánh mà Ðức Chúa Jêsus đã phán trong câu trên có nghĩa là Kinh Thánh Cựu Ước chứ không phải là Kinh Thánh Tân Ước. Mà, Ngài đã phán lời này có nghĩa là chỉ những người nghiên cứu và dò xem tất thảy sách tiên tri của các đấng tiên tri Cựu Ước mới có thể hiểu ra lời tiên tri về sự Giêhôva Ðức Chúa Trời mặc lấy xác thịt mà đến thế gian này, cùng về sự chính Ngài là Ðấng sẽ cứu chuộc dân mình khỏi tội lỗi và là Đấng Mêsi, và nhận biết chính xác được Ta (bản thân Đức Chúa Jêsus) là Ðấng nào vậy. Cho nên, chúng ta đừng phí thời gian bằng tranh luận mãi về vấn đề này, nhưng phải nên nghiên cứu các quyển sách tiên tri trong Cựu Ước một cách kỹ lưỡng để nhận biết rõ ràng Đức Chúa Jêsus là ai.

Không với việc nghiên cứu các quyển sách tiên tri trong Cựu Ước về Ðấng Christ sẽ đến, thì không thể hiểu biết được bản thể Ðức Chúa Jêsus là Ðấng nào. Thế thì, Đức Chúa Jêsus – nhân vật chính của vấn đề đã ở đâu trước khi đến thế gian này và Ngài là Ðấng nào vậy? Về vấn đề này, hãy nghiên cứu lời của các đấng tiên tri Cựu Ước.

Mục lục

  • Chương 1 Về Đức Chúa Jêsus
  • Chương 2 Đức Chúa Trời bản thể
  • Chương 3 Lời tiên tri về sự Giêhôva đến với tư cách là Ðấng Mêsi
  • Chương 4 Ðức Chúa Jêsus có nghĩa là Ðấng Cứu Chúa
  • Chương 5 Giêhôva trong Cựu Ước là Ðức Chúa Jêsus trong Tân Ước
  • Chương 6 Ðức Chúa Jêsus, Con của Ðức Chúa Trời
  • Chương 7 Hòn Ðá vấp ngã, Vầng Ðá vướng mắc
  • Chương 8 Về Đức Thánh Linh
  • Chương 9 Thiên sứ và Đức Thánh Linh

Chương 1 Về Ðức Chúa Jêsus

Trong Kinh Thánh có tiên tri về Ðức Chúa Jêsus theo nhiều cách khác nhau. Vì đã được biểu hiện hoặc là Ðức Chúa Trời, hoặc là Con của Ðức Chúa Trời, hoặc là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, hoặc là đấng tiên tri nữa, cho nên, nếu nghiên cứu tầm thường thì khó dịch lời tiên tri ấy một cách đúng đắn. Bây giờ, hãy nghiên cứu liên kết giữa sách tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước và phần lời tiên tri được ứng nghiệm trong Kinh Thánh Tân Ước. Ðức Chúa Trời đã phán:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:18 “Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.”, sứ đồ Phierơ làm chứng rõ ràng rằng lời tiên tri này đã được ứng nghiệm bởi Ðức Chúa Jêsus.

Công Vụ Các Sứ Ðồ 3:22-24 “Môise có nói rằng: Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Ðấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe Ðấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Samuên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày nầy nữa.”

Nếu nghiên cứu sách tiên tri trên, chúng ta thấy được rằng Kinh Thánh đã tiên tri về Ðức Chúa Jêsus như là một đấng tiên tri vậy. Và đấng tiên tri Êsai đã chép rằng:

Êsai 42:1-4 “Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng; cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.”, sự ứng nghiệm của lời tiên tri này đã được chép trong Tin Lành Mathiơ.

Mathiơ 12:16-21 “Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài; để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Êsai đã nói rằng: Nầy, tôi tớ ta đã chọn, Là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, Người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại, Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người.”

Trong lời này, Ðức Chúa Jêsus đã được gọi là “tôi tớ của Ðức Chúa Trời”, “người đẹp lòng của Ðức Chúa Trời”, “người Ðức Chúa Trời đã chọn”. Đấng tiên tri Êsai cũng đã tiên tri rằng:

Êsai 61:1-2 “Thần của Chúa Giêhôva ngự trên ta; vì Ðức Giêhôva đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Ðức Giêhôva, và ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu.”, sự ứng nghiệm của lời tiên tri này được liên kết với Tin Lành Luca.

Luca 4:16-21 “Ðức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Êsai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Ðoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc; rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”

Nghiên cứu kỹ lưỡng lời tiên tri này thì thấy rằng Đức Chúa Jêsus được đặt trên lập trường của một đấng tiên tri.

Tuy nhiên, dù cùng là lời tiên tri của đấng tiên tri Êsai, nhưng lời được ghi chép dưới đây lại tiên tri rằng đích thân Ðức Giêhôva sẽ trực tiếp xuất hiện với tư cách là Ðức Chúa Jêsus.

Êsai 40:3, 9-11 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta!… Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Ðức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.” Lời tiên tri này cũng đã được ứng nghiệm bởi Giăng Báptít và Ðức Chúa Jêsus. Ðã được chép rằng:

Mathiơ 3:1-3 “Lúc ấy, Giăng Báptít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giuđê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báptít mà đấng tiên tri Êsai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.” Lời này chính là câu liên kết với lời tiên tri Êsai 40:3-11.

Giăng Báptít là vị đã đến để mở đường cho Ðức Giêhôva, còn Ðức Giêhôva đã đến trong xác thịt với tư cách là Đức Chúa Jêsus.

Vả lại, đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Ðức Giêhôva sẽ sanh ra như là một con trẻ.

Êsai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.” Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này được liên kết với Tin Lành Mathiơ 1:18-23.

Mathiơ 1:18-23 “Vả, sự giáng sanh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh. Giôsép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giôsép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giôsép, con cháu Ðavít, ngươi chớ ngại lấy Mari làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

“Emmanuên” có nghĩa là “Ðức Chúa Trời ở cùng loài người chúng ta.” và “Jêsus” có nghĩa là “Ðức Chúa Trời là Ðấng cứu dân mình ra khỏi tội.” Cả “Emmanuên” lẫn “Jêsus” đều có nghĩa “Ðức Chúa Trời”. Và cũng đã được tiên tri nữa rằng:

Êsai 9:5-6 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Ðavít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Ðức Giêhôva vạn quân sẽ làm nên sự ấy!”

Nghiên cứu kỹ lưỡng câu trên thì có thể thấy rằng rõ ràng ấy là lời tiên tri về việc Giêhôva Ðức Chúa Trời được sanh ra đời này với tư cách là một con trai. Ngoài những câu trên ra, vì đã được tiên tri về sự đến thế gian của Ðức Chúa Trời nhiều cách, cho nên sẽ rất khó để giải nghĩa chính xác những lời tiên tri ấy bằng nghiên cứu bởi suy nghĩ tầm thường. Tuy nhiên, việc nhận ra Ðấng Christ không thuộc vào loài người, mà nó là món quà đặc biệt mà Ðức Chúa Trời ban cho. Ðã được chép rằng:

Giăng 1:10-13 “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.”

Mathiơ 16:16-17 “Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”

Chương 2 Đức Chúa Trời bản thể

Ðã được chép rằng vì Ðức Chúa Trời là Ðấng có quyền tuyệt đối và có mặt khắp nơi, nên phạm vi ngai của Ngài đầy dẫy toàn vũ trụ, thậm chí cả vũ trụ này không đủ để chứa đựng Ngài vậy.

I Các Vua 8:27 “Nhưng quả thật rằng Ðức Chúa Trời ngự trên đất nầy chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!”

Giêrêmi 23:24 “Ðức Giêhôva phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Ðức Giêhôva phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?”

Vậy, không có chỗ nào được che giấu trước mắt Ðức Chúa Trời, và dù đã được giấu kín sâu thẳm vào đâu chăng nữa cũng bị vạch trần ra trước Ðức Chúa Trời, kể cả toàn vũ trụ này cũng đang vận động trong bàn tay của Ðức Chúa Trời. Như vậy, Ðức Chúa Trời là Ðấng toàn năng, và là Ðấng có thể nhìn thấu thậm chí kể cả cái rất nhỏ.

Thêm nữa, điều đặc biệt chúng ta cần phải biết là Ðức Chúa Trời không chỉ tồn tại dưới dạng Thần, mà còn tồn tại dưới dạng xác thịt nữa, đôi khi Ngài cũng hiện ra như là một người hành khách đi qua đường vậy. Đã được chép rằng:

Sáng Thế Ký 18:1-4, 10 “Ðức Giêhôva hiện ra cùng Ápraham nơi lùm cây dẻ bộp của Mamrê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Ápraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất, và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.” Sau đó, Ápraham làm bánh, lấy con bò con ngon mà nấu dọn, lấy mỡ sữa và sữa mà dâng cho Ðức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã ăn bữa đó mà phán lời hứa rằng “Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với người không sai, và chừng đó, Sara, vợ người, sẽ có một con trai.”

Nói cách khác thì ấy là lời rằng Ðức Chúa Trời sẽ sanh ra với tư cách là Ysác vậy. Ðã được chép rằng:

Giăng 8:56 “Cha các ngươi là Ápraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.” và, sứ đồ Phaolô chép rằng:

Galati 3:16 “Vả, các lời hứa đã được phán cho Ápraham và cho dòng dõi người. Không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi người, như chỉ về một người mà thôi, tức là Ðấng Christ.”

Và đã được chép rằng “Ðức Chúa Trời là Thần.” (Giăng 4:24), mà Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ấy đã từng sanh ra với tư cách là Ðức Chúa Jêsus qua thân thể Mari vậy.

Mathiơ 1:18 “Vả, sự giáng sanh của Ðức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giôsép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Ðức Thánh Linh.”

Và đã được phán rằng “ngươi khá đặt tên là Jêsus” và giải nghĩa tên ấy là “Ðức Chúa Trời cứu dân mình ra khỏi tội.” Đấng tiên tri Êsai cũng đã tiên tri rằng:

Êsai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.”, Mathiơ đã chép nghĩa của tên đó là:

Mathiơ 1:23 “Nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Bởi vậy, sứ đồ Giăng hay sứ đồ Phaolô gọi Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Sáng Tạo.

Giăng 1:1-3 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.”

Giăng 1:14 “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha.” Và, sứ đồ Phaolô đã chép rằng:

Philíp 2:6-8 “Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”, hay:

Rôma 9:5 “Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Ðấng Christ, là Ðấng trên hết mọi sự, tức là Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen.” Và, lại chép nữa rằng:

Côlôse 1:16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Không có một việc nào mà Ðức Chúa Trời toàn năng không làm nổi. Chính Ngài có thể được sanh ra như là một người bình thường, cũng được hiện ra như là người đi qua đường, hoặc là người ăn xin nữa. Cho nên, mặc dù Ðức Chúa Trời đã được sanh ra với tư cách là một thường dân, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chương 3 Lời tiên tri về sự Giêhôva đến với tư cách là Ðấng Mêsi

Về Ðấng Mêsi sẽ đến, Kinh Thánh Cựu Ước đã chép lời tiên tri rằng đích thân Giêhôva sẽ đến thế gian. Đấng tiên tri Malachi đã chép rằng:

Malachi 3:1 “Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta… Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy.” mà ý nghĩa của lời tiên tri này là vì sự Ðức Giêhôva đích thân đến thế gian này, Ngài sẽ sai sứ giả Giăng Báptít đến trước để dọn đường của Ðức Giêhôva vậy.

Đấng tiên tri Êsai cũng đã tiên tri về sự mở đường cho Ðức Giêhôva về sau sẽ đến với cùng một ý nghĩa như sau:

Êsai 40:3, 10-11 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Ðức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Ðức Chúa Trời chúng ta!… Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú.”

Ai cũng biết rõ sự thật rằng lời tiên tri này là lời tiên tri về sự sơ lâm của Ðức Chúa Jêsus (Tham khảo: Mathiơ 3:1-3, Luca 7:24-27). Và, đấng tiên tri Êsai đã chép rằng:

Êsai 54:13 “Hết thảy con cái ngươi sẽ được Ðức Giêhôva dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.”, vậy mà Ðức Chúa Jêsus đã phán dạy về lời tiên tri này như sau:

Giăng 6:45-46 “Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Ðức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Ðấng từ Ðức Chúa Trời mà đến; Ðấng ấy đã thấy Cha.”

Giăng 14:7-9 “Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philíp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Philíp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?”

Vậy nên, lời tiên tri trong Êsai 54:13 là lời chép về sự Ðức Giêhôva đích thân đến thế gian này với tư cách là Ðấng Mêsi mà trực tiếp dạy dỗ dân Ngài. Và, người nào được Ðức Chúa Jêsus dạy dỗ thì ấy là người được chính Ðức Chúa Trời dạy dỗ và cũng là người được nhìn thấy Ðức Chúa Trời. Ðã được chép rằng “Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng Ta.”, nói một cách dễ hiểu thì câu này có nghĩa rằng người nào đã được Ðức Chúa Jêsus dạy dỗ thì đều đến cùng Ðức Chúa Jêsus.

Giăng 6:46 “Trừ ra Ðấng từ Ðức Chúa Trời mà đến; Ðấng ấy đã thấy Cha.”

Giăng 14:9 “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?”

Giăng 10:30 “Ta với Cha là một.”

Nếu tham khảo những câu trên thì không cần phải giải thích gì thêm. Và, dù đã ghi chép ở trang trước rồi nhưng xin nhắc lại lần nữa rằng:

Êsai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Emmanuên.”, mà ai cũng đều biết sự thật rằng lời này được ứng nghiệm bởi Ðức Chúa Jêsus, là Ðấng mà Thánh Linh của Ðức Chúa Trời được sanh ra với tư cách là một con trai qua thân thể Mari.

Tại Mathiơ 1:18-23 thì đã được chép rằng Ðức Chúa Jêsus đã được chịu thai bởi Thánh Linh, và được đặt tên cho là “Jêsus” mà đã giải nghĩa tên đó là “Ðức Chúa Trời cứu dân mình ra khỏi tội.”, và cũng được chép rằng “Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

Nói cách khác, cả tên “Emmanuên” lẫn danh “Jêsus” đều có nghĩa là “Thánh Linh Ðức Chúa Trời sẽ mặc lấy xác thịt mà đến, cứu dân Ngài ra khỏi tội và ở cùng họ.” Vì cớ đó, đấng tiên tri Êsai đã chép về “con trẻ” ấy với xưng hô như sau:

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.”

Mặc dù Ðức Chúa Jêsus đã xưng bản thân Ngài là “Con của Ðức Chúa Trời” nhưng vì người Pharisi đã biết rằng “Con của Ðức Chúa Trời” – là Ðấng Christ – chính là Ðức Chúa Trời nên họ đã chê trách Ðức Chúa Jêsus như sau:

Giăng 10:33 “Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Ðức Chúa Trời.” Sở dĩ người Giuđa đã nói câu như trên là vì họ đã biết rằng Ðấng Christ đã được tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước chính là Ðức Chúa Trời mà sẽ đến thế gian vậy.

Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기