ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Mục đích của Kinh Thánh
| Hai điều nhất định phải biết thông qua Kinh Thánh

4708 읽음

Mục đích Đức Chúa Trời ban cho Kinh Thánh là để loài người được đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu bởi việc đi theo con đường cứu rỗi mà Kinh Thánh bày tỏ. Nói tóm lại, có thể coi Kinh Thánh là sách hướng dẫn để dẫn dắt chúng ta đến thế giới chưa từng biết, chính là Nước Thiên Đàng.

Người ta không thể nhìn thấy những ngôi sao ở rất xa trong vũ trụ bằng mắt thường. Cũng không thể thấy được kể cả vi sinh vật như vi khuẩn hoặc virus trên bàn tay mình dù ở rất gần. Song, không thể nói rằng những thứ đó không tồn tại vì cớ không thể trông thấy bằng mắt. Trên thực tế, chúng ta có thể xác minh sự tồn tại của những ngôi sao trong vũ trụ xa xôi kia thông qua kính viễn vọng, và sự tồn tại của vi sinh vật thông qua kính hiển vi. Kinh Thánh đóng vai trò của kính viễn vọng và kính hiển vi phần linh hồn cho biết về thế giới không thấy được. Mục đích của Kinh Thánh là gì và điều mà nhân loại nhất định phải biết thông qua Kinh Thánh là gì?

Mục đích thứ nhất của Kinh Thánh: Sự cứu rỗi của nhân loại (Sự sống đời đời)

Những người không tin vào Đức Chúa Trời có khuynh hướng đọc Kinh Thánh để có được sự khôn ngoan và bài học trong cuộc sống hoặc để thỏa mãn tính hiếu kỳ về tri thức. Ngay cả các Cơ Đốc nhân, là những người tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, cũng có nhiều trường hợp đọc Kinh Thánh trong khi không hề hiểu biết đúng đắn mục đích chính của Kinh Thánh là gì.

Mục đích ghi chép và chủ đề cốt lõi của Kinh Thánh là gì? Đức Chúa Trời đến trái đất này vào 2000 năm trước, tức là Đức Chúa Jêsus đã ban cho lời giải đáp về câu hỏi này.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Giăng 5:39

Nếu muốn đi vào thế giới đời đời là Nước Thiên Đàng, thì nhất định phải nhận được sự sống đời đời. Bởi vì Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết (Khải Huyền 21:4). Thế nhưng, con người thật khó để sống đến 100 năm. Không có người nào đã sanh ra trên đất này mà không phải trải qua sự chết. Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo của sự sống và là sự tồn tại duy nhất có sự sống đời đời, Ngài đã đặt để trong Kinh Thánh bí quyết hầu cho nhân loại được cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chết, được nhận lấy sự sống đời đời nhờ đó có thể đạt đến Nước Thiên Đàng.

“… Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” II Timôthê 3:15-17

Kinh Thánh là sách mà Đức Chúa Trời ban cho vì sự cứu rỗi của loài người. Theo đó, trong Kinh Thánh có chứa đựng sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi; những người nhận biết và vâng phục mọi sự dạy dỗ ấy sẽ có được sự khôn ngoan để được cứu và nhận lấy sự sống đời đời. Sự khôn ngoan của sự cứu rỗi này đương nhiên bao gồm sự hiểu biết về Đấng Cứu Chúa và lẽ thật, nhưng đó không phải là tất cả. Trong Kinh Thánh chứa đựng nhiều giáo huấn về phẩm tánh và việc làm ngay thẳng hầu cho chúng ta được biến hóa thành hình ảnh giống với Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thấm đẫm ở mọi nơi trong Kinh Thánh, để khiến cho những người thuộc về Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn và được làm nhà vua trị vì đời đời trên Nước Thiên Đàng (Khải Huyền 22:5).

Mục đích thứ hai của Kinh Thánh: Làm chứng về Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chúa

Trong khi Đức Chúa Jêsus đề cập đến sự rằng có thể nhận sự sống đời đời trong Kinh Thánh, Ngài đã phán rằng Kinh Thánh làm chứng về bản thân Ngài – là Đấng Cứu Chúa. Chúng ta hãy xem thêm một lần nữa lời trong sách Tin Lành Giăng.

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” Giăng 5:39

Mục đích của Kinh Thánh là làm chứng về Đức Chúa Trời – Đấng đích thân đến thế gian này để cứu rỗi loài người khỏi tội lỗi và sự chết. Vì thế, chỉ có thông qua lời Kinh Thánh thì loài người mới có thể nhận biết đúng đắn Đức Chúa Trời chân thật và nhận lấy sự cứu rỗi bởi việc tiếp nhận Ngài.

“tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài… nghĩa là Ðấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.” Côlôse 1:26-27

“… đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời, tức là Ðấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.” Côlôse 2:2-3

Đấng Christ có nghĩa là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cứu rỗi nhân loại. Sự hiểu biết về Đấng Christ, tức là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Kinh Thánh là sách cất giấu sự mầu nhiệm sâu thẳm và sâu sắc nhất, tức là báu vật quý giá nhất. Người tin trọn vẹn vào lời của Đức Chúa Trời và dò xem Kinh Thánh bằng tấm lòng khẩn thiết sẽ phát hiện ra Đấng Christ là báu vật được giấu kín trải các đời các kiếp, và nhận lấy sự cứu rỗi cùng sự sống đời đời.

Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기