ahnsahnghong.com is provided in English. Would you like to change to English?

Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng

507 읽음

Lần đầu tiên Hội Thánh của Đức Chúa Trời được lập nên trên thế gian là cách đây 2000 năm trước vào thời đại Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus Christ là Chủ Nhân của Tin Lành, đã ban cho nhiều lời dạy dỗ vì sự tha tội và sự cứu rỗi của nhân loại. Ngài đã lập nên Hội Thánh (Mathiơ 16:18), và các sứ đồ được học trực tiếp từ Ðức Chúa Jêsus đã đi Hội Thánh ấy trong khi rao truyền Tin Lành sự sống được nhận từ Đấng Christ cho khắp cả thế gian. Kinh Thánh làm chứng rằng tên của Hội Thánh ấy chính là “Hội Thánh của Ðức Chúa Trời” (I Côrinhtô 1:2, Galati1:13).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ giao ước mới

Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà các sứ đồ đi đã có nguyên vẹn lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus lập ra. Các sứ đồ đã giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời mà đích thân Đức Chúa Jêsus đã làm gương như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2, 18:4, 20:7, I Côrinhtô 5:7-8,16:8). Hội Thánh cử hành phép Báptêm cho người nhận biết Tin Lành (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 8, 10, 16), cũng như tuân thủ luật lệ khăn trùm, tức là người nữ dùng khăn trùm đầu trong khi thờ phượng hoặc cầu nguyện (I Côrinhtô 11:1-16). Hội Thánh của Đức Chúa Trời nỗ lực làm theo tấm gương của Đấng Christ và loại bỏ tin lành khác không phải là Tin Lành của Đấng Christ (I Côrinhtô 11:1, Philíp 3:17, 4:9, Galati 1:6-9).

Giao ước mới bị xóa bỏ bởi Satan

Sau khi các sứ đồ qua đời, Hội Thánh dần dần bị hư hỏng và thế tục hóa do sự hủy báng của Satan. Bởi đó, những giáo lý giả dối bắt nguồn từ phong tục của ngoại đạo như thờ phượng Chủ nhật, lễ Nôen v.v… bắt đầu nắm giữ vị trí trong Hội Thánh thay thế cho lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ đã gìn giữ (Đaniên 7:25). Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời vừa chịu đựng sự bắt bớ vừa gìn giữ lẽ thật. Song, khi thời đại tối tăm tôn giáo đến, Tin Lành của Đấng Christ hoàn toàn bị biến mất và trên thế gian không thể tìm thấy người nào có đức tin đáng được cứu rỗi nữa (Luca 8:18).

Khôi phục giao ước mới và lập lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh tiên tri rằng Đấng Christ sẽ đến lần nữa để khôi phục lẽ thật giao ước mới và lập lại Hội Thánh của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 102:16, Michê 4:1-2, Êsai 33:20). Đã được tiên tri rằng Đấng Cứu Chúa xuất hiện vào thời đại cuối cùng để ban sự cứu rỗi cho nhân loại bởi lời nước sự sống chính là Thánh Linh và Vợ Mới (Khải Huyền 22:17). Theo đó, vào thời đại này Hội Thánh của Đức Chúa Trời chân thật là Hội Thánh tin vào Thánh Linh và Vợ Mới, tức là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, cùng gìn giữ lẽ thật giao ước mới theo sự dạy dỗ của hai Đấng ấy.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Đấng An Xang Hồng – Đấng Christ Tái Lâm dựng nên đã hoàn thành cải cách tôn giáo trọn vẹn vào thời đại này, lấy đức tin trọng tâm vào Kinh Thánh làm nền tảng. Và theo lời tiên tri rằng khi đến kỳ thì kẻ nhỏ sẽ nên một ngàn, còn kẻ hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh, Hội Thánh đã phát triển thành Hội Thánh mang tính toàn cầu đang truyền bá Tin Lành tại 175 quốc gia trên thế giới (Êsai 60:22). Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang siêng năng đưa truyền nước sự sống tuôn trào từ Giêrusalem và soi chiếu sự sáng lẽ thật trên khắp thế gian.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS
Bài viết liên quan
Trở lại

Site Map

사이트맵 전체보기